Četrtek, 13. Junij 2024, 13:39

Predlog zakona o razvojni podpori Beli krajini v obdobju 2010-2015

Ponedeljek, 28. December 2009, 20:22

Vlada

Ne glede na določbe Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, skladno s protestnim pismom o enakopravnem obravnavanju Bele krajine, ki so ga županja in župana belokranjskih občin 26. oktobra 2009 predhodno poslali Vladi RS, vzpodbujen s sprejetjem Zakona o razvojni podpori Prekmurju v obdobju 2010 – 2015, je župan Občine Črnomelj  Andrej Fabjan pripravil in 9. novembra 2009 predložil vladi RS, predsedniku vlade RS, predsedniku RS, predsedniku DZ RS, predsedniku DS RS in vsem poslancem DZ RS Zakon o razvojni podpori Beli krajini v obdobju 2010 – 2015. Ukrepi razvojne podpore so namenjeni ustvarjanju novih delovnih mest in ohranjanju obstoječih, vzpostavljanju razvojne infrastrukture ter odpravljanju posledic gospodarske in finančne krize v Beli krajini.

 

Osnovni ukrep razvojne podpore je priprava in izvedba programa vlaganj v prometno infrastrukturo, ki bo Belo krajino povezala s kvalitetno hitro cesto na avtocestni križ Republike Slovenije pri Novem mestu in posodobila regionalne ceste ter železniško infrastrukturo.

 

Drugi ukrep razvojne podpore je program vlaganj v elektroenergetsko infrastrukturo, in sicer čimprejšnjo izvedbo 110 kW daljnovoda Kočevje – Črnomelj kot nadomestnega vira napajanja Bele krajine z električno energijo, ki bo zagotovil Beli krajini kvalitetno in nemoteno preskrbo z električno energijo.

 

Pomemben ukrep razvojne podpore je priprava in izvedba programa spodbujanja konkurenčnosti Bele krajine v obdobju 2010 – 2015. Za ta program se namenijo iz proračuna RS dodatna sredstva. Program zajema naslednje instrumente:

-          podpora pri pripravi in izvajanju razvojnih projektov,

-          spodbujanje investicij podjetij in ustvarjanja novih delovnih mest, prednostno na območjih poslovnih in gospodarskih con v Beli krajini,

-          spodbujanje razvoja človeških virov,

-           spodbujanje socialnega podjetništva,

-          promocija Bele krajine, da bi privabili tuje in domače vlagatelje in vlagateljice.

Nadaljnji ukrep razvojne podpore so spodbude za zaposlovanje. Ukrep bo omogočal pravnim osebam, ki imajo sedež in ekonomsko aktivnost v Beli krajini, kakor tudi samostojnim podjetnikom, ki dosegajo dohodek iz dejavnosti, imajo sedež v Beli krajini in tu dejansko opravljajo ekonomsko aktivnost ter najmanj za dobo dvanajstih mesecev zaposlijo prikrajšanega delavca v Beli krajini, uveljavljanje zmanjšanja davčne osnove za 70 odstotkov stroškov tega delavca (bruto plača, obvezni prispevki delodajalca za socialno varnost).

Delodajalcu, ki bo v obdobju veljavnosti tega zakona zaposlil delavca za obdobje dveh let, se povrnejo plačani prispevki delodajalca za socialno varnost.

 

Pomemben ukrep razvojne podpore je ukrep davčna olajšave za investiranje. Ukrep bo omogočal pravni osebi, ki ima sedež in ekonomsko aktivnost v Beli krajini, kakor tudi samostojnemu podjetniku, ki dosega dohodek iz dejavnosti in ima sedež v Beli krajini ter tu dejansko opravlja ekonomsko aktivnost, za investiranje v letih od 2010 do 2015 uveljavljanje zmanjšanja davčne osnove v višini 70 odstotkov investiranega zneska za nove začetne investicije v opremo in neopredmetena sredstva, vendar le za investicije v Beli krajini in največ v višini davčne osnove in do maksimalno dovoljene višine po pravilih državnih pomoči.

Zavezanec mora ohraniti investicijski projekt v Beli krajini in ne sme odsvojiti sredstva, za katera je uveljavil olajšavo.

 

Zelo pomemben ukrep razvojne podpore je tudi ukrep prednostne obravnave programov in projektov iz Bele krajine pri kandidiranju za sredstva iz nacionalnih programov, programov evropske kohezijske politike in politike razvoja podeželja. Pri tem posebej izpostavljamo:

-          financiranje vzpostavitve medpodjetniškega izobraževalnega centra v Beli krajini

-          financiranje vzpostavitve gospodarskega središča v Beli krajini, kot nadgradnja podjetniškega inkubatorja in druge gospodarske razvojne infrastrukture v sklopu regijskega gospodarskega središča JV regije

-          vlaganje v prestrukturiranje in dvig konkurenčnosti kmetijstva in gozdarstva ter predelovalne industrije in v diverzifikacijo v nekmetijske dejavnosti. Izvede se z ukrepi Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007 – 2013, ki se sofinancirajo iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja

-          vlaganje v komunalno infrastrukturo vodovodnih in kanalizacijskih sistemov ter čistilnih naprav za ohranjanje vodnih virov in trajno oskrbo Bele krajine s pitno vodo

-          vlaganje v cestno infrastrukturo sistema lokalnih cest

Za izvajanje zakona se vzpostavi projektna pisarna vlade v Beli krajini, minister, pristojen za regionalni razvoj pa izda navodilo, s katerim podrobneje določi način delovanja pisarne.

UKREP RAZVOJNE PODPORE                                    FINANČNA PODRORA (v EUR)

  1. Program vlaganj v prometno infrastrukturo                       500.000.000
  2. Program vlaganj v elektroenerg. infrastrukturo               10.000.000
  3. Program spodbujanja konkurenčnosti BK                              15.000.000
  4. Vpostavitev medpodjetniškega izobraž.centra                     2.000.000
  5. Vzpostavitev gospodarskega središča v BK                             15.000.000
  6. Vlaganje v prestrukturiranje kmetijstva in gozdarstva ter predelovalne inustrije in v diverzifikacijo v nekmetijske dejavnosti                          12.000.000
  7. Vlaganja v komunalno infrastrukturo                                    35.000.000
  8. Vlaganja v cestno infrastrukturo sistema lokalnih cest  30.000.000

SKUPAJ                                                                                                    619.000.000    

Dodajte komentar
Trenutno ni aktivne ankete

KAM V BELI KRAJINI

  • Trenutno ni napovedanih dogodkov.